Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hoge Bomen Coaching

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Hoge Bomen bv die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen en of organisaties die een dienst afnemen van Hoge Bomen bv;
 • Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en Hoge Bomen bv betreffende een overeengekomen dienstverlening als individuele begeleiding, dagbesteding, coördinatie, advies, coaching, een training, workshop, lezing of andere dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Hoge Bomen bv en opdrachtgever waarop Hoge Bomen bv deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hoge Bomen bv voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
 • Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgever worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.

Artikel 3. Offertes en prijzen

 • De door Hoge Bomen bv gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Hoge Bomen bv behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij Hoge Bomen bv beschikbare informatie.

 Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Hoge Bomen bv zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
 • Hoge Bomen bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hoge Bomen bv is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 • De overeenkomst tussen Hoge Bomen bv en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals overeengekomen in het intakegesprek of in de offerte;
 • Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Hoge Bomen bv de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 Artikel 6. Honorarium

 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst afhankelijk van de aard van de opdrachtverlening een vast honorarium overeenkomen voor de duur van een project, dan wel een uurtarief hanteren.
 • Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
 • Indien Hoge Bomen bv met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Hoge Bomen bv desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. Hoge Bomen bv mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Hoge Bomen bv kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

Artikel 7. Betaling

 • Betaling vindt slechts plaats na facturering van Hoge Bomen bv aan opdrachtgever. Opdrachtgever betaalt deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondeling als schriftelijk gemaakte afspraken.
 • Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald krijgt de opdrachtgever een betalingsherinnering toegestuurd. Voldoet de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is Hoge Bomen bv gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor de rekening van de cliënt.
 • Bij een betalingsachterstand is Hoge Bomen bv gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 Artikel 8. Annulering

 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is Hoge Bomen bv gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 9. Opzegging

 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst mondeling of schriftelijk opzeggen;
 • Indien door opzegging van opdrachtgever kosten voortvloeien doordat Hoge Bomen bv haar verplichtingen jegens deelnemers niet of niet afdoende kan nakomen, worden die kosten verhaald voor rekening van opdrachtgever. Zo zal een bij de intake overeengekomen aantal sessie altijd betaald moeten worden.

 Artikel 10. Gebreken, klachtentermijn

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Hoge Bomen bv;
 • Indien een klacht gegrond is, zal Hoge Bomen bv de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor Hoge Bomen bv of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden;
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Hoge Bomen bv slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 Artikel 11. Geheimhouding

 • Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomsten van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

 Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien Hoge Bomen bv aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 • De aansprakelijkheid van Hoge Bomen bv  is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hoge Bomen bv.
 • Hoge Bomen bv is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 13. Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hoge Bomen bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hoge Bomen bv niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Hoge Bomen bv heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hoge Bomen bv haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Hoge Bomen bv opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hoge Bomen bv niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien Hoge Bomen bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c. q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 Artikel 14. Geschillenbeslechting

 • Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.
 • Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig lid 1. is de rechter in de woonplaats van Hoge Bomen bv bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Hoge Bomen bv het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.